Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 16:30 น. – X-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 16:30 น. บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 16:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 16:30 น. ถึงเวลาประมาณ 20:15 น. ราคาตั๋วประมาณ 196 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท X-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย | เที่ยว 10:00 น. – X-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 10:00 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย เวลา 10:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 10:00 น. ถึงเวลาประมาณ 13:55 น. ราคาตั๋วประมาณ 196 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท X-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 17:15 น. – VIP-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 17:15 น. บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 17:15 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 17:15 น. ถึงเวลาประมาณ 20:35 น. ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย | เที่ยว 12:15 น. – VIP-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 12:15 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย เวลา 12:15 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 12:15 น. ถึงเวลาประมาณ 15:35 น. ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย | เที่ยว 18:00 น. – VIP-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 18:00 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย เวลา 18:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 18:00 น. ถึงเวลาประมาณ 21:20 น. ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | เที่ยว 07:30 น. – X-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 07:30 น. บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ เวลา 07:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 07:30 น. ถึงเวลาประมาณ 11:15 น. ราคาตั๋วประมาณ 196 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท X-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย | เที่ยว 07:00 น. – X-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 07:00 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย เวลา 07:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 07:00 น. ถึงเวลาประมาณ 10:55 น. ราคาตั๋วประมาณ 196 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท X-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย | เที่ยว 09:30 น. – VIP-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 09:30 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย เวลา 09:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 09:30 น. ถึงเวลาประมาณ 12:50 น. ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย | เที่ยว 13:00 น. – VIP-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 13:00 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย เวลา 13:00 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 13:00 น. ถึงเวลาประมาณ 16:20 น. ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท VIP-Class

Categories
รถทัวร์

รถทัวร์ บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย | เที่ยว 10:30 น. – X-Class

กรีนบัส

ภาพประกอบ

“รถทัวร์ 10:30 น. บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 | กรีนบัส.”

— เที่ยวรถทัวร์ กรีนบัส เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จ.เชียงราย เวลา 10:30 น.

รถทัวร์ไป บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เส้นทาง บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) – บขส. เชียงราย แห่งที่ 1 บริการด้วยรถทัวร์ กรีนบัส รถออกเวลา 10:30 น. ถึงเวลาประมาณ 14:25 น. ราคาตั๋วประมาณ 196 บาท บริการด้วยรถทัวร์ประเภท X-Class